Kapitālsabiedrība

VSIA Rīgas cirks stratēģiskie mērķi ir profesionāla cirka mākslas attīstīšana, aktualizēšana un popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, kā arī tās pieejamības nodrošināšana visiem sabiedrības locekļiem.

VSIA Rīgas cirks visas kapitāla daļas (100%) ir Latvijas valsts īpašums. Valsts kapitāla daļu turētājs ir Kultūras ministrija. Dalībnieku sapulces lēmumus pieņem Kultūras ministrijas valsts sekretārs. VSIA Rīgas cirks nav līdzdalības citās sabiedrībās.

Vīzija

Rīgas cirks ir starptautisks, mūsdienīgs, daudzfunkcionāls un tradīcijām bagāts cirka mākslas centrs, kas rada, rīko un uzņem daudzveidīgus cirka, mūzikas, dejas un citu starpdisciplināru mākslas formu pasākumus.

Rīgas cirka darbības stratēģija ir pieņemta 2018. gada 14. novembrī ar KM lēmumu NR. 2.5.-3-110. Kopsavilkums pieejams ŠEIT.

 

OFICIĀLĀ INFORMĀCIJA

saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta prasībām :

 • VSIA “Rīgas cirks” statūti (stājās spēkā 21.02.2019)
 • KM lēmums Nr. 2.5.-3-8 par VSIA “Rīgas cirks” statūtu grozīšanu
 • VSIA “Rīgas cirks” statūti (spēkā līdz 20.02.2019)
 • Informācija par kapitālsabiedrības valdi: valdes locekles Ināras Kehres CV (pilnvaru termiņš ne ilgāk kā 27.04.2022) , valdes locekles per procura Lienes Pērkones CV (pilnvaru termiņš ne ilgāk kā 05.03.2024).
 • Darbinieku darba samaksas, kompensāciju un sociālo garantiju noteikšanas kārtība.
 • Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2018. gadā
 • Līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu 2018. gadā 
 • Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā 2018. – 2021. gadā
 • Līgums par valsts nekustamā īpašuma Merķeļa ielā 4, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā 06.06.2017.
 • Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā 2015. – 2017. gadā
 • Līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu 2017. gadā
 • Informācija par komercdarbības veidiem
 • Informāciju par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2016. gadā
 • Informācija par iepirkumiem
 • Rīgas cirka organizatoriskā struktūra

IZSTRĀDĀTIE PĀRSKATI:

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

PASĀKUMI KORUPCIJAS RISKA NOVĒRŠANAI:

2019. gadā izveidota iekšējā kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai, kas ir vadības īstenotās politikas un procedūru kopums, kas tiek ieviests visos vadības līmeņos un darbību procesos, lai radītu ekonomisku un efektīvu vidi Rīgas cirka mērķu sasniegšanai, nodrošinot darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, aizsardzību pret mantas un finanšu līdzekļu zaudējumiem un (datu) aizsardzību pret prettiesisku rīcību ar to, tajā skaitā pret neatļautu tās izpaušanu, krāpšanas (korupcijas) riska iespējas un interešu konflikta novēršanu.
Iekšējās kontroles sistēmas kontroles vidi veido:
– vidējā termiņa darbības stratēģija 2018.–2021. gadam,
– grāmatvedības politika
– ētikas kodekss
– korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2018. – 2020. gadam
– korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējums.
Secured By miniOrange