Rīgas cirka skolas iekšējie kārtības noteikumi

04.09.2022.

I Vispārīgie jautājumi

VSIA “Rīgas cirks” Cirka skolas (turpmāk tekstā – Cirka skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka nodarbību dalībnieku treniņu procesa organizāciju VSIA “Rīgas cirks” organizētajā Cirka skolā un ar to saistītajos pasākumos.

1. Noteikumi nosaka dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību par noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumu ievērošana visiem nodarbību dalībniekiem, vecākiem un aizbildņiem, kā arī treneriem ir obligāta.
3. Noteikumi izstrādāti ar mērķi nodrošināt Cirka skolas darbības drošu vidi un dalībnieku drošību nodarbību
laikā.

II Treniņu procesa (nodarbību) organizācija

1. Cirka skolas nodarbība sākas un beidzas atbilstoši trenera izstrādātajam un Izglītības projektu vadītāja apstiprinātajam nodarbību grafikam, par ko tiek informēti Cirka skolas dalībnieki.
2. Par nodarbību grafika izmaiņām Izglītības projektu vadītājs brīdina nodarbību dalībniekus vismaz 2 dienas iepriekš pa e-pastu vai telefoniski.
3. Nodarbībās atļauts piedalīties VSIA “Rīgas cirks” administrācijas pārstāvjiem (novērotāja statusā). Pārējās personas tiek uzskatītas par nepiederošām. Nepiederošas personas nodarbību laikā uzturēties nodarbību vietās drīkst tikai ar treneru vai Izglītības projektu vadītāja atļauju. Gadījumos, ja nepiederošas personas atrodas nodarbību norises vietā, pēc trenera uzaicinājuma viņiem nodarbību vieta jāatstāj.

4. Nodarbībā var fotografēt vai filmēt.  Materiāli var tikt izmantoti medijos, sociālajos tīklos vai dažādos citos publicitātes materiālos.

III Dalībnieku tiesības

1. Nodarbību dalībniekam ir tiesības:
1.1. uz netraucētu treniņu darbu nodarbību laikā;
1.2. uz nodrošinātu veselības un dzīvības aizsardzību nodarbībās un Cirka skolas organizētajos pasākumos, ciktāl tas ietilpst VSIA “Rīgas cirks”, Cirka skolas pārstāvju pienākumos, organizējot nodarbības Cirka skolas telpās un pasākumos ārpus Cirka skolas telpām;
1.3. uz kvalitatīvu nodarbību norisi atbilstoši nodarbību aprakstam, pretējā gadījumā dalībniekam ir tiesības pieprasīt dalības maksas atgriešanu;
1.4. saskaņojot ar treneri un Izglītības projektu vadītāju, pārstāvēt Cirka skolu dažāda mēroga sacensībās un festivālos;
1.5. nodarbību treniņu, sacensību un pasākumu laikā izmantot Cirka skolas inventāru;
1.6. atklāti izteikt savu argumentēto viedokli;
1.7. izteikt priekšlikumus Cirka skolas darbības un nodarbību pilnveidošanai;
1.8. uz tūlītēju audzēkņa aizstāvību viņa cieņas un goda aizskaršanas gadījumā vai citā gadījumā, kas būtu saistāms ar palīdzības sniegšanu un Cirka skolas atbildīgo personu iejaukšanos;
1.9. uz skolas maksas atgriešanu ilgstošas slimības laikā (vairāk nekā 2 nedēļas), ja ir veikta savlaicīga (vismaz līdz slimības trešās nedēļas otrajai dienai) VSIA “Rīgas cirks” administrācijas informēšana, sūtot informāciju uz e-pastu skola@cirks.lv.

IV Pienākumi

1. Nodarbību dalībnieku pienākumi:
1.1. dalībniekam, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, pirms dalības nodarbībās iesniegt ģimenes ārsta izziņu, kas apliecina, ka dalībniekam nav tādu veselības traucējumu, kas aizliegtu piedalīties sporta nodarbībās. Ja dalībniekam ir hroniskas slimības vai specifiskas traumas (elpceļu slimības, epilepsija, lūzumi, mugurkaula deformācija), kas varētu radīt potenciālus draudus pie fiziskas slodzes, šai informācijai jātiek iekļautai ārsta izziņā, lai treneris varētu individuāli plānot nodarbību saturu. Sadarboties ar Cirka skolas treneri un sniegt visa veida informāciju, kas ļautu izvairīties no bīstamām situācijām un nelaimes gadījumā būtu svarīga NMPD (regulāri lietoti medikamenti, alerģijas u.c.);
1.2. Cirka skolas dalībniekam (un viņa aizbildnim, ja dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu) apzināties, ka nodarbībās iespējama paaugstināta fiziskā slodze un dalībnieka neuzmanības vai paviršības gadījumā, t.sk., bet ne tikai, nodarbību noteikumu pienācīgas neievērošanas gadījumā, pastāv savainošanās riski, un uzņemties pilnu atbildību par savu drošību nodarbībās;
1.3. ievērot Cirka skolas Noteikumus, kā arī citus iekšējos un ārējos normatīvos aktus (piemēram, nomāto telpu, kurās notiek nodarbības vai norit pasākumi ar Cirka skolas audzēkņu dalību, iekšējās kārtības noteikumi, drošības noteikumi nodarbību, sacensību, pasākumu laikā, satiksmes noteikumi, evakuācijas noteikumi, ugunsdrošības noteikumi u.c.);
1.4. saudzīgi izturēties pret Cirka skolas nomātajām telpām un inventāru. Ja kāds Cirka skolas inventārs ir nozudis vai sabojāts, dalībnieks nekavējoties par to informē treneri, kurš savukārt informē Izglītības projektu vadītāju;
1.5. ja Cirka skolas inventārs ir sabojāts vai zudis dalībnieka rīcības rezultātā, dalībnieks personīgi vai ar vecāku palīdzību (gadījumā, ja dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu), novērš radītā kaitējuma sekas vai atlīdzina zaudējuma vērtību;
1.6. ievērot treniņbiedru tiesības uz netraucētu un cieņpilnu treniņu darbu;
1.7. ievērot treneru tiesības uz apzināti netraucētu treniņnodarbību organizēšanu un vadīšanu;
1.8. ievērot personīgās higiēnas un vispārpieņemtās pieklājīgas uzvedības prasības;
1.9. veikt atbilstoši apstiprinātajam cenrādim VSIA “Rīgas cirks” izrakstītā rēķina apmaksu tajā norādītajā termiņā un apmeklēt treniņnodarbības pēc apstiprināta nodarbību grafika. Ja samaksa nav veikta līdz nodarbību sākumam, treneris dalībnieku var nepielaist pie nodarbības;
1.10. ierasties nodarbībās tām piemērotā apģērbā;
1.11. neapdraudēt savu un citu dalībnieku veselību un dzīvību;
1.12. uzņemties personīgu atbildību par savu uzvedību – treniņu nodarbību, sacensību un pasākumu laikā (sporta zālēs, ģērbtuvēs, dušas telpās, pārējās telpās, palīgtelpās), ceļā uz sacensībām/ pasākumiem un sacensību/ pasākumu laikā: nedrīkst darīt neko tādu, kas varētu traucēt un aizskart biedrus: morāli un fiziski pazemot, psiholoģiski terorizēt u.c.;
1.13. ievērot sabiedrībā pieņemtās morālās un ētikas normas;
1.14. taupīt elektroenerģiju un ūdeni;
1.15. nepieciešamības gadījumā izsaukt operatīvos dienestus pa telefonu 112, 113 un nekavējoties par to informēt Cirka skolas treneri.

2. Vecāku vai aizbildņu pienākumi:
2.1. pārrunāt ar savu bērnu un pārliecināties par viņa izpratni, kā bērnam droši un atbildīgi piedalīties Cirka skolas nodarbībās, kā arī izskaidrot sabiedrībā pastāvošās personu savstarpējās uzvedības, cieņas un vispāratzītās pieklājības normas;
2.2. regulāri sekot līdzi sava bērna pašsajūtai pirms un pēc Cirka skolas nodarbībām, kā arī, ja nepieciešams, informēt par to nodarbību trenerus.
3. Nodarbību vadītāju pienākumi:
3.1. ievērot Noteikumus un informēt par tiem, kā arī citiem Cirka skolas dalībniekiem saistošiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, visus nodarbību dalībniekus;
3.2. saudzīgi izturēties pret Cirka skolas nomātajām telpām un inventāru;
3.3. nekavējoties sazināties ar vecākiem un aizbildņiem, ja bērns pārkāpj šos Noteikumus vai jebkurus citus iekšējos vai ārējos normatīvos aktus, ko ir apņēmies ievērot, vai ir iestājušies citi apstākļi, kam nepieciešama vecāku līdzdalība;
3.4. organizēt nodarbību procesu tā, lai radītu drošu vidi audzēkņu fiziskajai un personas attīstībai, veicinot savstarpējo sadarbību un uzticību;
3.5. organizēt lokālos drošības pasākumus (matrači, instruktāža, drošināšana u.c.) katram ar risku saistītam vingrinājumam.

V Dalībniekiem aizliegts

1. Ienākt nodarbību telpās ar virsdrēbēm un ielas apaviem. Virsdrēbes un āra apavi jāatstāj ģērbtuvēs.
2. Bez atļaujas aiztikt citu dalībnieku mantas.
3. Nodarbību laikā nedrīkst nēsāt jebkādas rotaslietas vai aksesuārus, kas var apdraudēt savu un citu audzēkņu veselību.
4. Nodarbību telpās kategoriski aizliegta alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču lietošana, glabāšana un realizēšana.

5. Kategoriski aizliegts piedalīties nodarbībās pēc zāļu lietošanas, kas ietekmē koncentrēšanās spējas, rada miegainību vai izraisa jebkuras citas blaknes, kas var kavēt adekvātu dalību nodarbībā, alkoholisko vai narkotisko vielu reibumā, tos lietot nodarbību laikā kā arī piekopt citus veselībai kaitīgus un cilvēka cieņu aizskarošus paradumus Cirka skolas nodarbību vai Cirka skolas organizēto pasākumu laikā.
6. Nodarbību laikā aizliegts ēst, lietot košļājamo gumiju.
7. Atrasties nodarbību telpās bez trenera vai administrācijas klātbūtnes.
8. Ievest nepiederošas personas nodarbību vietā un ģērbtuvēs bez trenera vai administrācijas atļaujas.
9. Uzstādīt un /vai iekārt gaisa akrobātikas inventāru.

VI Atbildīgie un kārtība, kādā audzēkņi tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem

1. Ar Cirka skolas Noteikumiem treneris iepazīstina audzēkņus pirmajā septembra nodarbībā, kā arī pirmajā nodarbībā, ja Cirka skolas apmeklējums tiek uzsākts vēlāk. Ja radusies nepieciešamība vai Noteikumu pārkāpums, Noteikumi tiek pārrunāti. Par Noteikumu pārrunāšanas faktu treneris veic ierakstu nodarbību žurnālā un nodarbību dalībnieki (un to aizbildņi, ja dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu) parakstās par to ievērošanu.
2. Pirms došanās uz sacensībām vai pasākumiem, treneris ar dalībniekiem pārrunā noteikumus, kas dalībniekiem jāievēro ceļā uz to norises vietu un atpakaļ un norises vietā.
3. Treneris informē dalībniekus par pirmās palīdzības sniegšanu.
4. Par jebkuru normatīvo aktu pārrunāšanas faktu treneris veic ierakstu nodarbību žurnālā un dalībnieki (un to aizbildņi, ja dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu) to apstiprina ar savu parakstu.
5. Par ugunsdrošību un elektrodrošību audzēkņus informē treneris. Viņš veic ierakstu nodarbību žurnālā, dalībnieki (un to aizbildņi, ja dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu) parakstās par to ievērošanu.
6. Ar Noteikumiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem, nodarbību dalībnieki tiek iepazīstināti arī mainoties mācību treniņu grupas sastāvam.

VII Atbildība par noteikumu neievērošanu

Ja dalībnieks neievēro Cirka skolas Noteikumus, trenerim vai Izglītības projektu vadītājam ir tiesības izraidīt dalībnieku no nodarbības, neatgriežot dalības maksu. Ja dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu, un iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas dēļ viņam tiek liegta dalība nodarbībā, audzēkņa aizbildnim ir pienākums nekavējoties ierasties nodarbības vietā un uzņemties atbildību par dalībnieku.