Beta Circus: piesakies jaunās maģijas dramaturģijas meistarklasēm!

17.01.2022.

Baltijas skatuves mākslinieki! Maģijas, iluzionisma, dažādu citu cirka disciplīnu, kā arī dejas, teātra, scenogrāfijas un citu jomu profesionāļiem ir lieliska iespēja pieteikties jaunās maģijas dramaturģijas meistarklasēm, kas marta sākumā norisināsies Rīgā.

Laikā no 2. līdz 9. martam Rīgā notiks starptautiskā jaunās maģijas projekta fināla fāze, un sešiem spēcīgi motivētiem vietējiem māksliniekiem, kas vēlas profesionāli attīstīties, ir iespēja pievienoties meistarklasēm.

Pieteikšanās: no 2022. gada 17. janvāra līdz 6. februārim.

 

Konkursa nolikums un pieteikšanās informācija – zemāk!

BETA CIRCUS. Atklātais konkurss Baltijā

Pieteikšanās līdz 2022. gada 6. februārim

6 dalībnieku atlase no Baltijas valstīm –  līdzdalībai BETA CIRCUS aktivitātēs Rīgā Eiropas mēroga kapacitātes stiprināšanas projekta ietvaros, kas veltīts jaunām cirka mākslas tendencēm ar uzsvaru uz jauno maģiju.


1. Kas ir BETA CIRCUS?
Projekta BETA CIRCUS mērķis ir pievērsties jaunām laikmetīgā cirka tendencēm un palielināt iespējas māksliniekiem iegūt augsta līmeņa profesionālo apmācību. Projektā – galvenokārt projekta partnervalstīs – paredzēta arī iespēja skatītājiem šīs jaunās valodas un jēdzienus piedzīvot izrādēs. BETA CIRCUS ir sadarbības projekts, kas tiecas attīstīt jaunu Eiropas mēroga redzējumu, veltītu kapacitātes veidošanas procesam. Projekts paredzēts jaunajiem cirka māksliniekiem, kas meklē novatoriskus izpausmes veidus, tendences un valodas. BETA CIRCUS koncentrējas uz Eiropas valstīm, īpaši uz tām, kurās trūkst augsta līmeņa apmācību cirka mākslās un kur cirks kā laikmetīgās mākslas novirziens ir mazāk atzīts.

BETA CIRCUS aizsāk jaunu starptautisku programmu ar mērķi atbalstīt jauno profesionāļu apmācību, balstoties uz pārrobežu mobilitātes principiem mācībās, tādējādi māksliniekiem dodot iespēju spert soli tālāk – pavērt starptautiskas karjeras iespējas un iepazīstināt ar jauniem estētiskajiem paņēmieniem un tehnikām. Divu gadu ilgais projekts liek uzsvaru uz specifisku jaunu izpausmi laikmetīgā cirka estētikā: iluzionismu un jauno maģiju kā vienu no šābrīža interesantākajām tendencēm. Skatītāji, programmu veidotāji un organizācijas uzzinās par jaunākajām tendencēm cirkā, iluzionismā un maģijā. Apkopojot BETA CIRCUS aktivitātes, šī projekta mērķis ir veicināt starptautiska atbalsta tīkla veidošanos, lai šīs jaunās tendences izplatītu laikmetīgā cirka valodā, ar kapacitātes stiprināšanas procesa palīdzību sekmējot jaunus mākslinieciskos un pētniecības projektus, kā arī pastiprinot pārrobežu sadarbību, kas balstās uz mākslinieku, profesionāļu un partneru komandu mobilitāti, kā rezultātā tiktu atklāta citāda realitāte, mākslinieki un auditorijas.

Projektu BETA CIRCUS līdzfinansē no Eiropas Savienības programmas Radošā Eiropa, un tā partneri ir Bússola (Portugāle), Teatro Necessario (Itālija), Ludifico (Serbija) un Rīgas cirks (Latvija).


2. Kādi ir projekta mērķi?
BETA CIRCUS mērķis ir, sniedzot dažādām dalībnieku grupām iespējas uzlabot savas zināšanas un praksi noteiktā – jaunās maģijas – jomā, veicināt jaunas cirka mākslu tendences. Projektā iekļautas 4 galvenās darbības jomas:

#1 APMĀCĪT: apmācību nedēļas, tostarp darbsemināri, mentoringa sesijas un sarunas;
#2 SAJUST: izrādes, kas pieejamas jebkurai auditorijai;
#3 RUNĀT: konferences un semināri profesionāļu mērķauditorijai;
#4 IZMĒĢINĀT: publisks noslēguma pasākums, kuru prezentē starptautiska dalībnieku grupa.


3. Kāds ir šī atklātā konkursa mērķis Baltijā?
Šajā atklātajā konkursā mērķis ir izraudzīties 6 dalībniekus no Baltijas valstīm līdzdalībai apmācību nedēļā Rīgā.


4. Kad un kur notiks šī programma?
BETA CIRCUS aktivitātes Rīgā plānotas no 2022. gada 3. līdz 9. martam:

Apmācību nedēļa #4
3 dienu teorētiskais darbseminārs ar Valentīnu Loso (Valentine Losseau, FR). 4.-6. marts.
2 dienu praktiskais darbseminārs ar Valentīnu Loso, tikai 12 starptautiskajiem dalībniekiem. 7.-8. marts.

Izrāde #4
Jaunās maģijas izrāde “A VUE, Magie performative” cirka apvienības “Cie 32 Novembre” (FR) izpildījumā. 3. marts.

Noslēguma pasākums
12 starptautisko dalībnieku publiska uzstāšanās. 9. marts.

Vairāk informācijas par programmu, kā arī treneru un mentoru biogrāfijas ir pieejamas BETA CIRCUS mājaslapā.

Projekta aktivitātes, kā arī visas apmācību un mentoringa sesijas notiks angļu valodā.


5. Kurās aktivitātēs jāpiedalās izraudzītajiem dalībniekiem?
Izraudzītajiem dalībniekiem jāpiedalās visās Latvijā plānotajās aktivitātēs (izņemot 2 dienu praktisko darbsemināru 7.–8.martā).

Atlasē izraudzītajiem kandidātiem pirms galīgā līdzdalības apstiprinājuma būs jāparaksta līgums par saistību uzņemšanos. Tikai tie kandidāti, kuri būs apliecinājuši savu gatavību piedalīties visos norādītajos datumos, tiks apstiprināti par dalībniekiem.


6. Kādas ir dalībnieku saistības?
Dalībniekiem jābūt pilnībā pieejamiem visu projekta aktivitāšu laikā un datumos, kas minēti 4. punktā. Projekta laikā viņi uzņemas šādas saistības:

piedalīties darbsemināros, kas notiek apmācību nedēļas laikā;
piedalīties vienā no ieplānotajām izrādēm (2. vai 3. martā);
piedalīties visās sarunās ar auditoriju un projekta dalībniekiem;
piedalīties starptautiskajā dalībnieku noslēguma pasākumā.
Dalībniekiem jāapņemas arī aktīvi sadarboties un jāpauž spēja strādāt starptautiskos projektos.


7. Kādas priekšrocības dalībnieki iegūs?

Izraudzītie dalībnieki bez maksas piedalīsies visā BETA CIRCUS kapacitātes stiprināšanas programmā, kas aprakstīta 4. punktā. Turklāt dalībnieki gūs labumu no starptautiskas sadarbības, publiskās komunikācijas un projekta partneru tīkla sniegtās priekšrocības, tādējādi iegūstot jaunas iespējas karjeras izaugsmei.
Projekta ietvaros netiks segti ceļošanas izdevumi.


8. Kas var pieteikties atklātajam konkursam?

BETA CIRCUS apmācības ir pieejamas dalībniekiem ar plašu pieredzi dažādās mākslinieciskajās jomās (maģija, iluzionisms, cirks, deja, teātris, vizuālā māksla, scenogrāfija un citas). Vecuma ierobežojumi nav noteikti, taču dalībniekiem ir jābūt spējīgiem demonstrēt spēcīgu motivāciju savā mākslinieciskajā karjerā attīstīt kaut ko jaunu vai novatorisku. Pieteikumi tiks pieņemti no Baltijas valstu (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas) pilsoņiem, kā arī no Latvijā, Lietuvā un Igaunijā oficiāli reģistrētiem iedzīvotājiem.


9. Kā pieteikties?

Pieteikties var tikai caur BETA CIRCUS mājaslapu, aizpildot pieteikuma veidlapu. Pieteikuma iesniedzējiem jāņem vērā, ka tiešsaistes veidlapā ir obligāti jāaizpilda visas ailes. Pieteikumi, kuros nebūs aizpildīta visa prasītā informācija, netiks izskatīti. Tiks izskatīti tikai angļu valodā iesniegti pieteikumi.


10. Kāds ir pieteikšanās termiņš?

Līdz 2022. gada 6. februārim pulksten 23.59.
Pieteikumi pēc termiņa beigām netiks iekļauti vērtēšanā.


11. Kādi ir atlases kritēriji?

Projekta BETA CIRCUS nodoms ir atlasīt izcilu grupu ar 6 dažādu profilu māksliniekiem, kas atbilst kritērijam par vēlmi pievērsties jaunai mākslinieciskajai jomai, pavērsiena punkta meklēšanu un motivāciju izmainīt savu karjeru virzienā “uz kaut ko jaunu”.  Dalībnieki tiks atlasīti, balstoties uz viņu izglītību un profesionālo pieredzi, kā arī ņemot vērā, viņu motivāciju piedalīties projektā un apgūt jaunas prasmes.

Atlases procesā uzmanība tiks pievērsta pieredzes daudzveidībai un kandidātu motivācijai, ņemot vērā arī mobilitātē balstīta starptautiska projekta specifisko dabu, kur spējas strādāt lielā starptautiskā komandā būs obligāta prasība.


12. Kā notiks atlases process?

2022. gada 17. janvāris – 6. februāris

Pieteikumu iesniegšana Baltijas atklātajā konkursā.

Reģistrācija tiešsaistē
2022. gada 7. – 13. februāris

Atlases process.

Izraudzītie kandidāti tiks informēti līdz 2022. gada 15. februārim.
2022. gada februāris

Saistību līgumu parakstīšana ar izraudzītajiem dalībniekiem.


13. Kas atlasīs dalībniekus?

Par dalībnieku atlasi atbild komiteja, kurā pārstāvēti visi projekta partneri (Bússola, Teatro Necessario, Ludifico un Rīgas cirks). Komiteja sev patur tiesības neizraudzīties dalībniekus vispār vai atlasīt mazāku dalībnieku skaitu, ja saņemtie pieteikumi neatbildīs kvalitātes standartiem. Atlases komitejas lēmumi ir galīgi un nav pārsūdzami.


14. Citi jautājumi

Papildu informāciju un atbildes uz jautājumiem sniegs BETA CIRCUS koordinatori. Ja ir radušies kādi jautājumi, lūgums tos iesūtīt, rakstot uz e-pastu.


15. Latvijas Republikas likumdošanas prasības saistībā ar COVID-19

Izraudzītie dalībnieki paši sedz izmaksas, kas saistītas ar sanitāro normu ievērošanu un epidemioloģiskās drošības apliecinošo dokumentu nodrošināšanu, ko prasa Latvijas likumdošana projekta īstenošanas laikā.