Detalizēti par rekonstrukciju: kas ir paveikts 1. kārtā?

08.11.2022.

Rīgas cirka vēsturiskās ēkas energoefektivitātes kārta tuvojas noslēgumam. Šobrīd tiek veikti pēdējie darbi pirmajai kārtai lielajā pārbūves projektā, kas paredz, izmantojot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai piešķirto finansējumu, pārbūvēt vēsturiskās arēnas konstrukcijas un inženiertīklus tik tālu, lai arēnu būtu iespējams izmantot gan pasākumiem, gan ikdienā treniņu vajadzībām.

Līdz plānotajai Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūves pilna iecerētā risinājuma realizācijai vēl jāgaida vairāki gadi, bet arēna jau no šī gada decembra varēs uzņemt skatītājus. Līdz ar ēkas nodošanu ekspluatācijā apkopojam būtiskāko šajā kārtā paveikto.


Būvobjekta nosaukums: Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūves (ēkas siltināšana, saskaņā ar Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas prasībām) ERAF projekta Nr.4.2.1.2/18/I/062 ietvaros

Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošanas pirmās kārtas būvprojekta izstrādes mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un ēkas lietotāja izdevumu samazināšanos par energoresursiem un veikt ēkā funkcionālus uzlabojumus atbilstoši to nozīmei un izmantošanai, kā arī uzlabot ēkas integrāciju pilsētvidē.

Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošanas pirmās kārtas būvprojekts ir neatņemama sastāvdaļa no Teritorijas attīstības vīzijas, kas izstrādāta zemes gabalam ar kad.Nr.0100 005 0014 starp Merķeļa un A.Kalniņa ielām kā godalgotais darbs arhitektūras skiču konkursā „Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija Rīgā, Merķeļa ielā 4”, kas sarunu procedūrā tika atzīts par uzvarētāju (arhitektu birojs NRJA).

Būvprojekta pirmās kārtas risinājumi ir nepieciešami ēkas tālākai attīstībai, kā arī nodrošinās vēsturiskās Arēnas drošu ekspluatāciju līdz pārbūves nākamās kārtas uzsākšanai.


Šobrīd realizētie būvprojekta energoefektivitātes risinājumi

Kupols

Vislielākie siltumenerģijas zudumi notika caur Arēnas kupolu, kurš sastāda lielu daļu no ēkas jumta plaknes un praktiski nebija siltināts.

Projektēšanas laikā tika veikta vēsturisko arēnas kupola pārseguma konstrukciju izpēte, apsekošana un to nestspējas aprēķini saskaņā ar mūsdienu prasībām, kas liecina, ka vēsturiskās kupola metāla konstrukcijas laika gaitā zaudējušas konstruktīvo noturību.

Nebija iespējams tās papildus slogot ar energoefektivitātes rādītāju sasniegšanai nepieciešamo jumta sastāvu, kā arī nebija iespējams nodrošināt plānotās, cirka izrāžu realizēšanai nepieciešanās punktveida slodzes uz konstrukcijām.

Realizētais risinājums:

Vēsturiskā kupola metāla kontrukcija saglabāta, attīrīta, krāsota ar ugunsdrošību paaugstinošu krāsu un eksponēta, turpmāk to nenoslogojot.

Virs vēsturiskās kupola metāla kontrukcijas, ārtelpas virzienā, projektēta un izbūvēta jauna kupola, nesošo balstu un pamatu sistēma, kas nodrošina iespēju izveidot noturīgu, siltinātu konstrukciju, kurā izvietoti nepieciešamie stiprinājumi iekaru konstrukcijai.

Papildus uzprojektēta un realizēta jauna, droša iekaru sistēma, kas rada iespēju veikt visus nepieciešamos stiprinājumus kupola zonā, kā arī nodrošināta ērta piekļuve tai.

Lai nodrošinātu plānotās konstrukcijas noturību, pagrabstāvā izbūvēta esošo pamatu stiprināšana, veikta jaunu nesošo dzelzsbetona kolonu izbūve zem plānotajām tērauda kolonām arēnas zāles līmenī un grīdas betonēšana apejas zonā.

Jaunās kolonas izvietotas tieši aiz vēsturiskajām kolonām, virzienā uz ārpusi no Arēnas centra.

Kolonu noturībai projektētas tērauda atsaites pret esošajām sienām perspektīvā balkona grīdas līmenī. Virs kolonām izbūvēts dzelzsbetona rīgelis uz kura balstīts kupola pārsegums.

Papildus uzprojektēts un izbūvēts balkons no saliekamiem CLT paneļiem.

Balkonā kā iepriekš varēs nokļūt pa četrām atjaunotām kāpņu telpām.

Kupola konstrukcija

Kupola konstrukcijas izveidei izmantoti rūpnieciski izgatavoti CLT paneļi (cross laminated timber jeb krusteniski līmētie koka paneļi) 250mm biezumā, kas, vienlaicīgi nodrošina kupola konstruktīvo noturību, rada gludu, masīvu iekšējo plakni, kurai nav nepieciešama tālāka apdare, kā arī, pateicoties materiāla viengabalainībai, uzlabo energoefektivitātes rādītājus.

Rekonstruēta kupola Laterna , tai instalēti jauni automātiski verami vertikālie logi dabīgās vēdināšanas un dūmu novadīšanas vajadzībām. Logu kontrole – mauāli attālināti darbināma. Tāpat logiem paredzēta iebūvētu izbīdāmu žalūziju aptumšošanas sistēma.

Arēnas zonā izbūvēts jauns grīdas iesegums, paredzot siltās grīdas izbūvi visā laukumā.

Attēlā: kupola konstruktīvā shēma no CLT paneļiem (izskatīts kā alternatīva un apstiprināts, kā videi draudzīgaks, ilgtspējīgāks, energoefektīvāks risinājums).


Ēkas bēniņu pārsegums siltināts ar beramo vati, izmantojot membrānu, pieslēguma lentas un hermētiķus.

Arēnas pagalmu fasādes siltinātas no telpas puses. Šāda veida siltināšana nepieciešama, lai varētu saglabāt ārtelpā vēsturisko ķieģeļu fasādi.

Arēnas iekštelpas apdarē izmantoti dēļi, kas iegūti sazāģējot vēsturisko tribīņu nesošo konstrukciju brusas. Šie dēļi kopā ar atlikušajiem vēsturiskajiem sienas apdares dēļiem, veido iekštelpas perimetra apdari, maksimāli saglabājot vēsturisko substanci.

 

Merķeļa ielas fasāde

Sakarā ar to, ka vēsturiskās Merķeļa ielas fasādes rekonstrukcijas darbus nav iespējams attiecināt uz attaisnotajiem izdevumiem siltināšanas projekta ietvaros un šajā situācijā izgatavot augstvērtīgus, fasādes vēsturiskajai situācijai atbilstošus logus un durvis, šajā stadijā veikti visnepieciešamākie pasākumi energoefektivitātes nodrošināšanai, pilnu fasādes atjaunošanu atstājot uz nākamo kārtu.

Šobrīd veiktie darbi Merķeļa ielas fasādes sakārtošanai:

atjaunots vēsturiskās fasādes siluets, likvidējot 1954. gadā izbūvētos sānu parapetus, kas daļēji aizsedza kupolu skatā no Merķeļa ielas,
likvidēts minētajā laikā izveidotais, fasādes ķieģeļu mūri bojājošais cementa apmetums,
izveidots jauns kaļķa apmetums,
izbūvēts vēsturiskās fasādes pret Merķeļa ielu siltinājums nesošo tērauda kolonu zonā. Vēsturiskā fasāde šajā gadījumā darbojas kā vēdināmā fasāde, ar dažāda platuma gaisa spraugu, ko nosaka vēsturiskās fasādes novirzes no vertikālās ass. Šādas siltumizolējošas sienas izveidošana jauno, izbūvēto metāla konstrukciju zonā rada iespēju jau tuvākajā laikā uzlabot energoefektivitāti, gan arī nākotnē netraucēti darboties ar vēsturiskās fasādes atjaunošanas darbiem.
fasādes kāpnes attīrītas no sliktā tehniskā stāvoklī esošiem sekundāriem uzslāņojumiem,
kāpnes iekonservētas līdz nākamajam pārbūves posmam, kurā līdzekļus varētu piešķirt vispārējiem pārbūves darbiem.

Ēkas integrācijas uzlabošana pilsētvidē

Lai nodrošinātu ēkas un iekškvartāla integrāciju pilsētvidē, jau šajā stadijā būs padarīts pieejams Cirka iekšpagalms no Merķeļa ielas, izveidojot jaunu durvju ailu ar veramām durvīm, caur kurām iespējams nokļūt iekšpagalmā un tālāk caur ieejas mezglu uz abām pasākumu norises vietām – arēnu un Stallī izvietoto kamerzāli. Nojauktas pagalmā esošās nevērtīgās palīgbūves.

Lai jau šajā stadijā nodrošinātu telpu funkcionēšanu kā starptautiskā, mūsdienīgā, daudzfunkcionālā cirka mākslas centrā, UK sistēmas pārbūves darbu ietvaros izbūvēts jauns sanitāro mezglu bloks, kas nodrošinās lielās zāles apmeklētāju nepieciešamības. WC bloks izbūvēts vietā, kur tam jāatrodas arī pēc pilna pārbūves projekta veikšanas, saskaņā ar Metu.

Lai saglabātu vēsturiski iedibināto Arēnas telpisko sajūtu, perspektīvā (tiks rīkots iepirkums) plānots tribīņu konstrukciju izgatavot no jauna kā atsevišķu segmentu kopumu, kurus savienojot tiktu iegūta amfiteātra konfigurācija. Katrs segments tiks veidots kā kopā sabīdāma metāla rāmja konstrukcija ar nolokāmiem sēdekļiem.

Tiek paredzētas situācijas gan ar frontālu skatuvi vienā malā, gan ar centrālu vidū.

Inženiertīkli

Ūdensapgāde un Kanalizācija

Ēka pieslēgta centralizētai pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Veikta lietusūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve – ārējās lietusūdens notekas no ēkas jumtiem kā arī gūlijas no projektējamiem pagalmiem pievienotas pilsētas kanalizācijas tīkliem caur ūdens akumulācijas tvertni.

Siltumtīkli un Apkure

Pārbūvējamajā ēka pievienota pilsētas siltumtīkliem caur esošu siltummezglu. Pārbūvēts siltummezgls un esošā apkures sistēma (radiatoru un silto grīdu apkure) saskaņā ar Energoaudita prasībām.

Izbūvēta jauna AVK sistēma, nodrošinot atbilstošo mikroklimatu. Gaisa apstrādes agregāts izvietots jumta telpā virs esošajām administrācijas telpām, pagraba telpās zem arēnas apejas kā arī bēniņos ēkas daļā pie Merķeļa ielas. Papildus Ventilācijas agregāti izbūvēti info centra zonā, kā arī perspektīvā izbūvējamas telpas Gaisa pieplūde un nosūce no arēnas telpā tiek risināta caur restēm kupola sienās. Gaisa padeves vietas saskaņotas ar tehnisko telpu skatu logiem kupola sienās. Tehniskās telpas izvietotas virs esošajām kāpņu telpām, nodrošinot tām netraucētu piekļuvi. Tehniskās telpas savstarpēji savienotas ar atklātu tehnisko galeriju, kas izvietota kupola apakšējās daļas ārpusē.

Ventilācijas un dzesēšanas sistēma izbūvēta, lai telpās nodrošinātu sanitāri higiēniskajām normām atbilstošu gaisa kvalitāti un piemērojamiem standartiem atbilstošu komforta līmeni ar augstu siltumatguves koeficientu 70%.

 

Telpās izbūvēta mehāniskā pieplūdes/nosūces sistēma.

Elektroapgāde – Pārbūvējamā ēka pievienota pilsētas elektrotīkliem. Ēkas zonās, kur mainās telpu plānojums, veikta iekšējās elektroapgādes pārbūve saskaņā ar telpu funkciju.

Izbūvēta jauna EL, ESS, EST sistēma, nodrošinot atbilstību Būvnormatīviem. Telpu pamatapgaismojumam paredzēti gaismekļi, kas aprīkoti ar LED spuldzēm, izvairoties no fluorescentā apgaismojuma, kas ātri nogurdina acis, telpās paredzēts nepieciešamais apgaismojuma līmenis:

Gaiteņos lampas izvietotas pa perimetru, taisnā līnijā, atvieglojot telpas uztveri cilvēkiem ar redzes traucējumiem, lifti, kāpnes un to priekštelpas ir pietiekami un vienmērīgi izgaismotas.

Cirka izrāžu vajadzībām paredzēti profesionāli gaismekļi, kas nodrošina optimālu izrāžu izgaismošanu.

Kupolam izveidota zibensaizsardzības sistēma.

 

Vājstrāvu tīkli

Izbūvēta Centrālās izziņošanas sistēma, kas nodrošina vismaz 65 dB skaņas līmeni visās pārbūvējamās telpās, kurās saskaņā ar normatīviem aktiem ir paredzama centralizētā izziņošanas sistēma.

Izbūvēta Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

 

Teritorijas labiekārtošana

Izbūvēta jauna ieeja Cirka ēkas kompleksā no Merķeļa ielas uz iekšpagalmu ēkas dienvidu pusē,
izbūvējot jaunu cieto iesegumu divos ēkas pagalmos, veiktas vertikālā plānojuma izmaiņas ar lietus ūdens savākšanu un novadīšanu pilsētas kanalizācijas tīklos,
izbūvēta vieta velosipēdu novietošanai, veikti plānotie koku un krūmu stādījumi, sakarā ar to, ka ārējās kāpnes Merķeļa ielas fasādē šaja stadijā nav paredzēts ekspluatēt, tām paredzēts apzaļumojumus (krūmi, vīteņaugi) vieglas konstrukcijas podos,

 

Informāciju sagatavoja: būvprojekta vadītājs, NRJA biroja arhitekts Uldis Lukševics


Ar ēkas rekonstrukcijas pilno projektu var iepazīties ŠEIT.